Udhëtoi mbi 900 km në kërkim të një hadithi!

13
Jun

Udhëtoi mbi 900 km në kërkim të një hadithi!

Muslim ibn Jesari transmeton se një njeri nga ensarët udhëtoi nga Medineja deri tek Ukbe ibn Amiri, i cili ndodhej në Egjipt. Pasi e takoi i tha atij: 

"A e ke dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: 'Atij që ia mbulon të metat besimtarit në dunja, Allahu do t'ia mbulojë të metat e tij në Ditën e Gjykimit.'?"

Ukbe tha: "Po!"

(Njeriu) bëri tekbir "Allahu ekber", e falënderoi Allahun, më pas u kthye (nga ka ardhur).  

📖 Err-Rrihletu fi taleb el-hadith

____

Transmetohet se Ibn Ebi Selemeh, ka thënë: "I thashë Imam Euzaiut: 

'Ju kam shoqëruar qysh prej katër ditësh e nuk kam dëgjuar prej teje përveçse tridhjetë hadithe!?'

Imam Euzaiu, tha: 'A të dukën pak tridhjetë hadithe për katër ditë? Vërtet, Xhabir Ibn Abdullahu kishte blerë deve e kishte udhëtuar me të deri në Egjipt, derisa e takoi Ukbe Ibn Amirin dhe e kërkoi nga ai vetëm një hadith, e më pas u kthye. E ty të duken pak tridhjetë hadithe për katër ditë!'"

📖 Tabekat Ulema el Hadith, Sijer Alam en-Nubela, Err-rrihletu fi taleb el-hadith
📌 Përktheu: Eralb Havolli

Shpërndaje

Ndihmoje Muslimanin Ideal!

Mos e pi një kafe, jepe n’dawet!

Për gurbetqarët