Thëniet e katër imamëve rreth ndalimit të muzikës

06
Aug

Thëniet e katër imamëve rreth ndalimit të muzikës

Ai që i shikon qëndrimet e katër imamëve, do të vërejë se tekstet e tyre bashkohen rreth ndalimit të muzikës me tekst.


Imam Maliku (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:

Imam Ahmedi në librin "El-Ilel" dhe Halali në librin "Urdhri për të mirën dhe ndalimi nga e keqja", kanë shënuar nga hadithi i Is'hak ibn Isa Tabait, i cili ka thënë: "E kam pyetur Malikun për dëgjimin e muzikës. Me ç'rast më tha: "Në mesin tonë atë e bëjnë fasikët (gjynahmëdhenjtë)."

Imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë!).

Sa i përket imam Ahmedit (Allahu e pastë mëshiruar!) i biri i tij, Abdullahu, transmeton prej në librin e tij: "El Mesail", ku thotë: "E pyeta babin tim për muzikën. Ai më tha: "Ajo mbjell nifakun (hipokrizinë) në zemër; nuk më pëlqen." Më pas e transmetoi fjalën e imam Malikut (Allahu e pastë mëshirua!) ku ka thënë: "Në mesin tonë atë e bëjnë fasikët (gjynahmëdhenjtë).” 

Ebu Hanife (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:

"Sa i përket muzikës, ajo është haram (e ndaluar) në të gjitha fetë." Imamët, nga ithtarët e medh'hebit të tij e refuzuan dëshminë e këngëtarit.

Imam Shafiu (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:

"Muzika është zbavitje (lojë) e urryer dhe i shëmbëllen së kotës dhe djallëzores. Ai në librin e tij: "Edebul kadai", njashtu në: "El Ummu", ka cituar se këngëtarit i refuzohet dëshmia. 

Shejh Abdulaziz et-Tarifi

Përktheu: Hoxhë Burim Koçinaj

 

 

Shpërndaje

Ndihmoje Muslimanin Ideal!

Mos e pi një kafe, jepe n’dawet!

Për gurbetqarët